Nyereményjáték

FACEBOOK JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, olvassa el figyelmesen a GastroGuide Facebook/Instagram promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője a Gastro Guide Kft. (1082 Budapest Baross utca 92. 2/19. Adószám: 25460236-2-42)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A játék célja: a Gastro Guide Facebook/Instagram oldal aktivitásának növelése, illetve a www.gastroguide.hu oldalon törénő hírlevélre feliratkozók számának a növelése.

2 . A Játék meghirdetése a GastroGuide Facebook és Instagram oldalán történik:

https://www.facebook.com/gastroguide.hu
httpps://www.instagram.com/gastroguide

A promóció nincs kapcsolatban a Facebook-kal és Instagrammal és nem a Facebook/Instagram által szervezett, illetve szponzorált.

3. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete:

A Szervező fenti Facebook/Instagram oldal posztjának kommentálásával és helyes megválaszolásával, illetve a www.gastroguide.hu oldalon történő hírlevélre való feliratkozással a Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5-ös pontja szabályozza. A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra. A regisztráció a posztban feltett kérdés megválaszolásával vagy a hírlevélre való feliratkozással automatikus lesz.

4. Az egyes nyereményjátékok pontos dátuma mindig a posztban szerepel.

5. A Játék során kisorsolt nyereményeket az aktuális Facebook/Instagram posztban közöljük.

A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest privát Facebook/Instagram üzenetben.

6. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

6.1. A játék nyertese sorsolással kerül kiválasztásra. A nyertes Facebook/Instagram üzeneten keresztül kerül tájékoztatásra, sorsolást követő 2 órán belül. Az értesített nyertesnek 48 órán belül  a szponzor által megadott email címre választ kell küldenie, hogy elfogadja a nyereményt. Amennyiben a nyertes nem reagál a nyeremény értesítőjére a nyeremény visszavonható.  A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre.

Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan regisztrált a megadott időtartam alatt

6.2    A Szervező a nyertes nevét saját Facebook/Instagram oldalán közli.

Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén, ha nyertesnek választják, a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező Facebook/Instagram üzenetben egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. Ha a nyertes a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál 48 órán belül vagy nem veszi át nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

6.3    Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes az eredményhirdetést követően nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét.

7. A nyeremény átvétele

7.1    A nyeremény át nem vétele /a voucher be nem váltása a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

7.2    A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

7.3    A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

7.4    A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook/Instagram oldala a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).

7.5    A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

7.6    A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

7.7. Az átvett Nyereményeket a Nyertes Játékos legkésőbb 2017.09.30-ig használhatja fel/válthatja be.

8. Egyéb tudnivalók

8.1    A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A „GastroGuide” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Gastro Guide Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

8.2    A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében,  illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

8.3    A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

8.4    A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5    A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármilyen okból, a játék nem tud futni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusokat,  hibákat, szabotázst, jogosulatlan beavatkozást, csalást, műszaki hibákat, vagy bármilyen más önhibáján kívüli eseményt, a sértett  Szponzor módosíthatja a nyereményjátékot a biztonságos, igazságos játék érdekében.

8.6    A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Amennyiben egy felhasználó több vagy különböző email címmel, azonosítóval, login-nal vagy más egyéb módszerrel regisztrál, beleértve kereskedelmi vagy más nyereményjáték szolgáltatókat a játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül.

8.7    A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8.  A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket ne a Facebooknak/Instagramnak, hanem közvetlenül a GastroGuide csapatának küldheted, ide: email: hello@gastroguide.hu vagy a www.facebook.com/gastroguide.hu oldalnak vagy a www.instagram.com/gastroguide oldalnak címzett Facebook/Instagram üzenetben.

9. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén ha nyertesnek választják a nevét feltűntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Azon Játékosok adatait, akik nem vonták vissza hozzájárulásukat az eDM küldemények fogadásához, a Szervező a Játékba regisztrációtól számított 5 (azaz öt) évig kezeli.

Amennyiben a Játékos a játék ideje alatt vonja vissza hozzájárulását személyes adatai kezelésére, úgy törtődik az adatbázisból és nem nyerhet.

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A Játékos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Gastro Guide Kft. (1082 Budapest Baross utca 92. 2/19.) postai és a hello@gastroguide.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. Minden visszavonásra kért adatot öt munkanapon belül megsemmisítünk. 

Adatvédelmi azonosító: NAIH-120050/2017.

Budapest, 2016. augusztus 8.


Jó játékot kíván a Szervező!

 

 ————————————————————————————————————————————————————————–

 

REGISZTRÁCIÓS NYERMÉNYJÁTÉK

Kérjük, olvassa el figyelmesen a GastroGuide promóciós játékának (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A játékban való részvétel, a játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője a Gastro Guide Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-276457 székhely: 1082 Budapest Baross utca 92. 2/19. adószám: 25460236-2-42., a továbbiakban: „Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A játék célja: GastroGuide weboldal aktivitásának növelése.

2. A Játék meghirdetése a www.gastroguide.hu oldalán történik.

3. A részvételre való alkalmasság és a játék menete

 •  A fenti weboldalon való regisztrációval a Játékosok 2 hetente történő sorsolásokon vesznek részt.
 • Amennyiben a Játékosok a regisztrációt követően bemutatkozót írnak magukról,  éttermeket véleményeznek, pontoznak, bejelölik, hol jártak vagy új éttermet ajánlanak a Játékosok automatikusan részt vesznek egy pontgyűjtő játékban.
 • A pontgyűjtés célja Játékosonként 100 pont elérése. Amennyiben a Játékosok elérik a 100 pontot, az aktuális díjra jogosultak.
 • A regisztrációs nyereményeket és havi díjakat e játékszabályzat 5-ös pontja szabályozza.
 • A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra.   

4. A Játék folyamata, pontrendszer és időtartam

 június 20. 10:00 órától visszavonásig érvényes.

5. A játék folyamata és a pontrendszer:

Regisztráció:  A Játékban részt vehet az a 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki a promóciós játékra meghirdetett időtartam alatt önkéntesen regisztrál e játékra.

Egy játékos csak egy érvényes  email címmel és azonosítóval regisztrálhat.

Pontgyűjtő játék:

 • Egy játékos több interakciót is végezhet, azonban a Játékos egy nap maximum 8 pontot gyűjthet.
 • Egy játékos maximum elérhető pontszáma 100 pont. A 100 pont eléréséhez interakciók írására van szükség.
 • Egy Játékos 1 hónapban egyszer érheti el a 100 pontot. Az aktuális nyereményeket a szabályzat 5-ös pontja tartalmazza.

Interakciók típusa és pontok számítása:

Interakciók típusa

Gyűjthető pontszám
(per 1 Játékos)

Játékosokra vonatkozó korlátozások

Komment és értékelés

3 pont

Egy Játékos  naponta max 2 kommentet és értékelést  írhat, melyek minőségi ellenőrzésre kerülnek. Automatikus kizárást von maga után: obszcén szavak, nem témába illő kommentek, rosszindulatú kommentek, stb.

Itt jártam

2 pont

1 Játékos naponta maximum 2 éttermet jelölhet “Itt jártam” jelöléssel

Rólam rovat

5 pont

A Játékos a bemutatkozóban a következő információt adja magáról: miért regisztrál, milyen ételeket kedvel, hány éves.

1 Játékos egyszer kaphat 5 pontot, az adatlap kitöltésért.

Az interaktivitás során a regisztráltak pontokat gyűjtenek, melyeket a profil oldalukon láthatnak. A legtöbb pontot összegyűjtött öt regisztrált a gastroguide főoldalára is felkerül.

Az alábbi kategóriákat különböztetjük meg:

 1. Kategória: 100 – Kóstolgató
 2. Kategória: 500 – Ízlelő
 3. Kategória: 2000 – Ínyenc
 4. Kategória: 3000 – GastroGuru 

A Játék Nyereményei:

A sikeresen regisztrálók között két heti rendszerességgel sorsolunk.

A nyeremények listája:

 • COSTES 4 fogásos vacsora, borpárosítással
 • Borkonyha voucher 20 000 forint értékben
 • Két fős vacsora a Dérynében
 • Jamie’s Italian voucher 25 000 forint értékben
 • Pierrot voucher 25 000 forint értékben
 • COSTES DOWNTOWN (4 fogásos vacsora, borpárosítással)
 • ÉS Family table voucher két fő részére
 • Teadálután az Emile-ben
 • Degusztációs menü a Faustoban
 • Reggeli a Baltazárban két fő részére
 • Vendéglő a KisBíróhoz étteremben 2 fős vacsora

A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest a regisztrált email címen.    

6. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékosok értesítése

6.1    Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan regisztrált a megadott időtartam alatt és a sorsoláson nyertesként kisorsolásra került.

6.2    A Szervező a nyertes és díjazott nevét saját weboldalán közli és értesíti a nyertest az általa megadott e-mail címen.

Ha a nyertes vagy díjazott a saját hibájából nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál a nyeremény közzététele utáni egy hónapban, vagy nem veszi át nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

6.3    Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény, díj át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes, díjazott az eredményhirdetést követően nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét

7.  A nyeremény átvétele

7.1    A nyeremény, díj át nem vétele/a voucher be nem váltása a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

7.2    A nyeremény, díj készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

7.3    A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

7.4    A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes Facebook/Instagram oldala a nyeremény odaítélését követően, de legkésőbb 2017.december 20. napjáig, illetve a nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető (törölték, inbox megtelt stb).

7.5    A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

7.6    A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

7.7. Az átvett Nyereményeket, Díjakat a Nyertes Játékos mindig a nyeremény voucheren lévő meghatározott ideig válthatja be.

8. Egyéb tudnivalók

8.1    A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

A „GastroGuide” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a GastroGuide Kft. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

8.2    A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő-kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, (pl. a GastroGuide munkatársai)  illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

8.3    A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

8.4    A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

8.5    A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

8.6    A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékban való részvétel a Szervező fent említett honlapjának szerver kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Játék elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8.7    A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

8.8.  A játékkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket ide küldheti: hello@gastroguide.hu.

9. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy a GastroGuide regisztráció során megadott email címét és adatait a Gastro Guide Kft. (székhely: 1082 Budapest Baross utca 92. Cégjegyzékszám: 01-09-276457 székhely: 1082 Budapest Baross utca 92. 2/19. adószám: 25460236-2-42) ingyenesen tárolja, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és saját adatkezelési szabályzatának megfelelően kezelje.

Budapest, 2016. június 20.

Jó játékot kíván a Szervező!